Om min bror har det bra, har jag det bra En kvalitativ enkätstudie om anhöriga till närstående med funktionsnedsättningar och deras önskningar av socialt stöd för att förbättra bådas psykiska hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med uppsatsens studie var att undersöka anhörigas önskningar av socialt stöd till de själva och till deras närstående med funktionsnedsättningar, för att förbättra bådas psykiska hälsa. Empirin bestod av kvalitativa enkätsvar ifrån anhöriga och enkätsvaren analyserades utifrån systemteori, nätverksteori samt lösningsfokuserad teori. Min forskningsstudie visar att anhöriga önskade att det fanns mer socialt stöd i form av professionellt stöd, utbildning, kunskap och delaktighet samt en ökad samverkan mellan professioner för att förbättra deras psykiska hälsa. De önskade också att deras närstående med funktionsnedsättningars psykiska hälsa skulle kunna förbättras genom att de har en meningsfull fritid, social gemenskap, fysisk aktivitet samt en meningsfull sysselsättning. Studien fann även att respondenterna önskade en mer inkluderande attityd av omgivningen gentemot personer med funktionsnedsättningar. Samma socialt stöd ur olika former för både anhöriga och deras närstående med funktionsnedsättningar skulle kunna förbättra gruppens psykiska hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)