Språket eller språkens betydelse – En kvalitativ undersökning av pedagoger och föräldrar i två flerspråkiga förskolor

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Sammanfattning:Syftet och frågeställningarna med detta examensarbete var att undersöka varför föräldrar väljer att placerasitt barn på en flerspråkig förskola samt varför pedagoger väljer att arbeta på en flerspråkig förskola. Vi villgenom studien lyfta deras tankar för att få en djupare förståelse inför bemötandet med den mångkulturellaförskolan. Den empiriska undersökningen grundar sig på tolv kvalitativa intervjuer där vi intervjuat bådeföräldrar och pedagoger på två olika förskolor. Därmed fick vi svar på våra frågeställningar som vianalyserat och tagit stöd av i styrdokument, aktuell litteratur samt tidigare forskning.Vi kom i vår undersökning fram till att majoriteten av både föräldrar och pedagoger väljer en flerspråkigförskola för att där blir deras egen identitet synlig. Det är viktigt för föräldrarna att deras barn får träffaandra barn från samma kultur som talar samma språk, så att de känner en samhörighet. Undersökningenvisar även att föräldrar väljer denna förskoleform för att de vill att deras barn ska lära sig flera språk och attde ska bevara sitt modersmål.Resultaten i undersökningen visar att språket eller språkens betydelse är grunden för barnensidentitetsutveckling. Det handlar om pedagogers förhållningssätt och förmåga att tillämpa interkulturellpedagogik. Detta har betydelse för läraryrket för att pedagoger ska kunna förstå vikten av att bejaka varjebarns kulturella bakgrund så att förskolan kan stödja och lägga grunden till en mänsklig rättighet, att varatvå eller flerspråkig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)