Matematik med Excel för gymnasiet

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik; Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att konstruera ett antal undervisningsexempel i Excel för lärare och elever i gymnasieskolan.

I dagens näringsliv så vill man ha kort utvecklingstid av nya produkter. För detta så används exempelvis Excel och modeller av verkliga scenarion. Det blir därför viktigt/nödvändigt för dagens gymnasieelever att vara väl förtrogen med dessa utvecklingsverktyg.

Enligt skolverket, (2002) så skall mål i kursplanen i ämnet matematik i gymnasieskolan sträva mot:

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna utvecklar sina kunskaper om hur matematiken används inom informationsteknik, samt hur informationsteknik kan användas vid problemlösning för att åskådliggöra matematiska samband och för att undersöka matematiska modeller.

Vi menar att datorstödd undervisning kan vara behjälplig för att främja inlärningen och höja elevernas motivation. I våra exempel har vi utgått ifrån att lärare skall kunna använda sig av dessa exempel utan någon större förberedelsetid. Läraren kan välja om han vill använda exemplen så som de är eller förändra exemplen. Det är också meningen att exemplen skall kunna fungera så att läraren ger i uppgift till eleverna att de skall bygga upp exemplen från grunden.

De framtagna exemplen anser vi vara en värdefull tillgång inom den laborativa matematiken i gymnasieskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)