Kulturell reproduktion i förklädnad? En studie om litteratururval på yrkesförberedandegymnasieprogramprogram

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Line Magnusdotter; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om den skönlitteratur som läses på yrkesförberedande gymnasieprogram. För att uppnå syftet besvaras följande tre forskningsfrågor:1. Hur förhåller sig litteratururvalet i Svenska 1 på yrkesförberedande program till läroplanens formuleringar om litteratururval i kursen?2. Vilka faktorer ligger bakom svensklärarnas litteratururval i undervisningen på yrkesförberedande program?3. Vilken elev- och kunskapssyn tyder litteratururvalet på yrkesförberedande program på?För att besvara studiens forskningsfrågor har en kvantitativ metod i form av en enkät använts. Enkäten vände sig till svensklärare som undervisar på yrkesförberedande program och sammanlagt sammanställdes svar från 63 lärare. Resultaten gällande litteratururval visar att litteraturen som läses på yrkesförberedande program till övervägande del är skriven av män och publicerad efter år 1900, med övervikt på år 2000 och framåt. Litteraturen är i princip uteslutande västerländsk och i hög grad svensk. Lärarna motiverar sina litteratururval med att litteraturen ska leda till diskussion och reflektion kring viktiga ämnen. Dessutom tycker lärarna att det är viktigt att eleverna kan identifiera sig i den litteratur som läses i skolan. Gällande litteratururvalet är likheterna stora med tidigare forskning vilket kan tyda på en reproducerande kunskapssyn där eleverna förväntas skolas in i sitt framtida yrke. I lärarnas motiveringar av litteratururvalet framställs ett erfarenhetspedagogiskt ämne snarare än det färdighetsämne som litteraturundervisningen på yrkesförberedande program tidigare beskrivits som.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)