Skadeförebyggande träning gällande axelskador inom division II och division III ishockey

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Lucas Nordlund; [2020]

Nyckelord: ishockey; kultur; axelskador; förebyggande träning;

Sammanfattning: Följande studie tar upp problematiken bakom skador inom division II och III ishockey. Antalet skador inom denna sport är många och ur ett samhällsperspektiv blir det därför viktigt att undersöka vad som krävs för en förändring. Ishockey är en sport som går snabbt samt använder sig av kroppskontakt i form av tacklingar. Detta gör att flera skador uppdagas inom sporten där skador rörande axeln är en stor del. Denna studie syftar genom detta till att uppdaga om någon förebyggande träning sker gällande axelskador inom division II eller III. Vidare undersöks vad som krävs för att möjliggöra att förebyggande träning sker i större omfattning. Fem tränare medverkade i studien vilka alla hade minst ett års erfarenhet av division II eller III ishockey. Teorin rörande organisationskultur berördes för att kunna belysa kulturens inverkan på sporten ishockey. Kulturen ansågs här viktig då den bidrar till ökad förståelse till varför sporten fungerar som den gör samt varför ett visst beteende utförs. Den insamlade empirin i studien analyseras med hjälp av en direkt tematisk innehållsanalys. Denna analys kan uppdaga teman och kategorier med målet att ge svar på de frågeställningar som används.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)