Abort – mänsklig rättighet? Nej, mord! - En diskursanalys av abortmotståndet i EU

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Charlotta Österborg; [2007-05-30]

Nyckelord: Abortmotstånd; feminism; EU; diskursanalys;

Sammanfattning: Syftet med min uppsats är att undersöka de konservativa krafter som verkar i Europeiska Unionen. För att göra det har jag valt att studera hur de argumenterar mot abort. Mina frågeställningar berör de teman jag funnit vara utmärkande i argumentationen: synen på kön, framförallt kvinnan; synen på sexualitet; vad man egentligen menar med rätten till liv, vems rätt man menar; maktförhållandet mellan individ och samhälle samt den mellan religion och vetenskap, vad vår lagstiftning ska grundas på enligt dessa. Materialet består av citat från beslutsfattare och andra som kretsar runt dessa i EU-parlamentet. Jag har använt mig av diskursanalys, en socialkonstruktionistisk metod där fokus ligger på hur vi konstruerar vår verklighet genom hur vi kategoriserar och pratar om den. Genom en feministisk-teoretisk lins ser jag hur dessa konservativa oroas över kvinnans ökade makt över sig själv och sin sexualitet. Abortfrågan symboliserar också maktkampen mellan kyrka och vetenskap och frågan om individens frihet kontra statens ansvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)