Sjuksköterskeledd tidig extubation på intensivvårdsavdelning

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund Tidig extubation minskar risken för långvarig vårdtid på intensivvårdsavdelning. I allt större utsträckning, framförallt inom thoraxkirurgin, är det sjuksköterskan som ansvarar för beslutet kring extubation. Det finns dock få studier som beskriver de kliniska bedömningar som föregår extubation. Syfte Syftet med studien är att beskriva intensivvårdssjuksköterskans beslutsprocess inför extubation. Metod Data samlas in genom semistrukturerade intervjuer och analyseras utifrån Braun och Clarkes tematiska analysmetod. En pilotstudie med sex specialistsjuksköterskor inom thoraxintensivvård intervjuades för att testa studiens genomförbarhet. Resultat Specialistsjuksköterskor i pilotstudien beskriver beslutsfattandet inför extubation utifrån en process om fem faser: bedöma utgångsstatus, optimera sederande och analgetika, optimera och bedöma andningsfunktion, bedöma vakenhet samt bedöma patienten som extubationsklar. De två faser där informanternas beskrivning divergerar är framförallt vid optimering av det sederande läkemedlet och bedömning av vakenhet. Trygghet och risker är två faktorer som påverkar beslutsprocessen. Diskussion För att utveckla sjuksköterskans ansvar och säkerhet inför extubation måste sjuksköterskans beslutsfattande kring extubation utvärderas för att kunna implementeras. Slutsats Sjuksköterskans beslutsprocess inför extubation utgörs av fem faser. Trygghet och risker är två faktorer som specialistsjuksköterskan påverkas av under beslutsprocessen. För att utveckla sjuksköterskeledd extubation och optimera vården för patienten behövs mer uppmärksamhet riktas mot den erfarenhetsbaserade kliniska kunskapen som finns i den praktiska kontexten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)