Affärsplan : grunden till ett anläggningsföretag

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Författare: Louise Nilsson; [2007]

Nyckelord: affärsplan; anläggningsföretag; affärsidé;

Sammanfattning: Målet med detta examensarbete är att ta fram ett underlag för ett eventuellt verkställande av en företagsidé samt att få en god inblick bland aktörerna inom anläggningsbranschen i nordvästra Skåne. För att uppnå detta måste dem viktigaste komponenterna det vill säga grundstenarna för en affärsplan identifieras. Grundstenarna diskuteras utifrån jämförelse med teori och resultatdel där möjligheter och svårigheter med dessa som grund för en praktisk affärsplan tas upp. De grundstenar jag har valt att arbeta utifrån är hämtade från Magnus Klofstens bok Affärsplattformen, vilka är; Idé, Produkt, Marknad, Organisation, Drivkraft, Kompetens samt Övriga relationer. Detta därför att jag anser att de täcker upp den bredd på arbetet jag efterlyser och ger en helhetsbild av vilka faktorer ett företag är beroende. För att kunna genomföra detta arbete har en litteraturstudie gjorts för att få en bra teoretisk grund för vidare arbete. Jämförelser mellan olika böcker har gjorts för att få fram en bättre bild av de olika grundstenarna som Klofsten tar upp, samt tillsammans med kompletterande litteratur hitta kärnan i respektive grundsten. Det har även gjorts en marknadsundersökning bland fem olika trädgårdsanläggningsföretag för att få en bred inblick i hur olika företag arbetar, marknadsför sig och vilka kundgrupper de vänder sig till. Marknadsundersökningen och litteraturstudien tillsammans med annan information ligger till grund för resultatdelen i detta arbete. Resultatet av marknadsundersökningen har vägts och jämförts med teori delen under respektive grundsten för att få ett resultat som kan användas som underlag vid eventuell företagstart. Diskussionsdelen i detta arbete har en liktydig struktur som övriga arbetet där Klofstens grundstenar behandlas var och en då dessa ger en helhetssyn på vilka delar som är viktiga vid nyföretagande. Denna används för att få en tydlig bild över vilka delar som har blivit mest betydelsefull och viktigast för att nå målet om ett fungerande underlag just i denna affärsidé. Grundstenarna diskuteras utifrån jämförelse med teori och resultatdel där möjligheter och svårigheter med dessa som grund för en praktisk affärsplan tas upp. Ger dessa grundstenar i affärsplanen tillsammans med marknadsundersökningen tillräckligt med kunskap och stöd för att kunna och vilja förverkliga min tanke? Affärsplanen är ett hjälpmedel för att få företagaren att tänka till om sin affärsidé och klargöra strategier om hur man förverkligar den, dock är en väl arbetad affärsplan ingen garanti för att lyckas utan ger bara en bra grund för en väl genomtänkt affärsidé! Målet med detta examensarbete var att ta fram ett underlag för ett eventuellt verkställande av en affärsidé, detta har gett mig en mycket bra grund att utgå ifrån. Att arbeta utifrån den struktur som valdes har gett ett resultat där det tydligt har visats vikten av de olika komponenterna som bör ingå i grunden i ett företag, vilket har resulterat i en väl genomarbetad och tydlig affärsidé som ger möjligheten att genomföra den.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)