Såsom skäl få vi framföra : En studie av motiveringar till släktnamnsbyten i Sverige åren 1944–1946

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Syftet med undersökningen är att kartlägga vilka motiv som fanns bakom släktnamnsbyten i Sverige åren 1944–1946. Materialet består av ansökningar om släktnamnsbyte där motiveringarna i dessa har excer- perats och analyserats. Som analysverktyg används bland annat namnteori och teorier om hur språket kan påverka identiteten. Uppsatsen diskuterar, utifrån motiveringarna, möjliga drivkraf- ter bakom namnbytestrenden under mitten av 1940-talet. Resultaten visar på fem motiveringstyper där det mest framträdande är att personer önskar ett släktnamn som redan finns, eller funnits i släkten. Slutsatserna antyder att flera olika faktorer, samhälleliga såväl som identitetsmässiga, kan vara sådana som drev på namnbytestrenden även om det inte utifrån undersökningens resultat går att peka på en enskild drivkraft. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)