Energibesparing med visualisering av elförbrukning : Teknisk lösning och möjligheter

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hälsoinformatik och logistik

Författare: Patrik Tennelöv; [2019]

Nyckelord: Elmätning;

Sammanfattning: Det finns begränsningar i elnätet i Sverige. Tillsammans med utmaningar som uppstår vid omställningen av energisektorn till förnyelsebar energi så uppstår det en problematik som behöver lösas då samhället är beroende av elektricitet. En dellösning för att möta problemen är energibesparingar. I examensarbetet utvecklades enprototyp för att undersöka möjligheterna med visualisering av elförbrukningen. Resultatet i examensarbetet blev en färdig prototyp för att visualisera elförbrukningen från en elmätare. Slutsatsen som drogs var att energivisualisering kan minska energiförbrukningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)