Svenska Tennisgymnasium vs Akademin ¨Good to Great¨ : Kartläggning av ledarskapet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Abstract   Titel: Svenska tennisgymnasium vs. Akademin ”Good to Great”   Nivå: C-uppsats inom Idrottsvetenskap   Författare: Andreas Moberg & Gabbi Tepic   Handledare: Marie Hedberg   Datum: Maj 2013   Syfte/Metod Syftet med denna uppsats är att identifiera två stora tennisgymnasium kontra tennisakademin i Stockholm. Hur ser de olika verksamheterna ut och vilken typ av ledarskap förespråkar tränarna på respektive plats. Vi valde att fokusera på vad tränarna förordar för bakgrund och utbildning för att leda elitspelare. Vid genomförandet av vår studie valde vi att använda en kvalitativ metod, eftersom vi ansåg att det var den som passade absolut bäst för vår studie.   Slutsats Respondenterna hade väldigt olika uppfattningar om en duktig tränares bakgrund. Tränarna vid akademin kände att en tidigare spelarkarriär var viktig när det gällde coaching för spelare på hög nivå. I Båstad var det mer att man ansåg det vara viktigt att ha en mix som ledare och i Malmö pekades det på att en egen spelarkarriär inte betydde så mycket. Det skilde sig åt en del i planering, vid akademin, är det mycket resor och tävlingar och på tennisgymnasierna är det en blandning av god utbildning i kombination med tennis som gäller.   Bidrag Det finns i dagsläget inga uppsatser om just detta ämne tidigare, bara rapporter angående Sveriges storhetstid i tennis. Därför hoppas vi att denna studie kan ge viktig och intressant information om Svensk tennis och vårt ledarskap idag. Varför tränarna föredrar det dem genomför har vi undersökt en hel del. Det finns tydliga skillnader idag jämfört med när den Svensk tennis var en ledande nation, som vi också har diskuterat och analyserat kring.   Nyckelord: Ledarskap, träningsfilosofi, utbildning & faktorer för framgång.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)