Effektiviseringar med hjälp av Lean hos ettmindre tillverkande företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Författare: Simon Olsson; Joel Brännström; [2022]

Nyckelord: SME; Lean; ledtider; 5s; Kanban; TPS;

Sammanfattning: Industrin står idag inför skenande prishöjningar av framförallt råvaror som metall, dettaberor bland annat på Covid-pandemin men också andra oroligheter som sker omkring ivärlden. Detta sätter mer och mer press på befintliga tillverkande företag inom landetsamtidigt som pressade priser från andra länder konkurrerar. Detta skapar ett krav avinnovativt, resurssnålt och effektivt tänkande kring svenska industrier. Trots detta ståräven svenska industrier inför en stor möjlighet då fler och fler industrier vill ta tillbakasin tillverkning från utlandet.Företagen kan bli mer effektiva och skapa en förbättrad kvalité med Lean filosofin. Föratt lyckas med detta måste kortare ledtider och lägre kostnader uppnås.Sverige består till stor del av SME företag. 97% av Sveriges tillverkande företag harmindre än 50 anställda och samtidigt finns det endast cirka 100-150 företag inomtillverkning som har mer än 500 anställda. Detta medför att relevansen medimplementering av Lean och effektivisering inom SME är ett viktigt steg för en stor delav Sveriges tillverkande ekonomi.Syftet med denna studie är att undersöka om Lean kan bidra till effektiviseringar hosmindre tillverkande företag. Det har utförts en fallstudie på ett utvalt mindretillverkande företag som befinner sig i regionen. Metoder inom Lean som 5S, Kanban-system och koncept utifrån Toyota Production System (TPS) har lagts fram someventuella förbättringsförslag men även vilka svårigheter som kan uppkomma meddem. Det har utförts en fallstudie där intervjuer på företaget gjort samt en litteraturstudiehar genomförts inom de relevanta områdena. Utifrån den analys som genomförts understudiens har förbättringsförslag kunnat framställas om vad som kan hjälpa fallföretagetvid en potentiell implementering.Resultatet av denna studie är att Lean kan bidra till effektiviseringar hos mindretillverkande företag. Detta är möjligt genom mindre resursslöseri och kortare ledtider.Det krävs dock att Lean implementeras på rätt sätt och att företaget har viss kunskap.Mindre företag har ofta mindre resurser vilket kan försvåra processen, samtidigt harmindre företag ofta en högre flexibilitet vilket hjälper vid en förändring. Vidare studierav framförallt SME-företag behövs för att se om det finns likheter bland andra företagoch om detta kan vara applicerbart på SME-företag med annan inriktning och situation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)