Mångkulturellt bemötande. En empirisk studie om sjuksköterskans bemötande av Afrikanska invandrare i den Svenska hälso-och sjukvården.

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Dagligen möter vårdpersonal patienter från världens alla hörn vilket innebär att olika kulturer möts. Kulturkrockar och språkförbistringar är något som då kan upplevas. I omvårdnadsarbetet är det av vikt att förstå sig på patienten samt att kunna kommunicera. Sverige är idag ett mångkulturellt land vilket gör att omvårdnadspersonal behöver ha kompetens hur man bemöter personer från andra kulturer. Syftet med denna studie var att ta reda på hur färgade afrikaner upplever bemötandet från sjukvårdspersonal i svensk hälso- och sjukvård. Datainsamlingen genomfördes med intervjuer som spelades in. Intervjumaterialet transkriberades och analyserades med innehållsanalys. Totalt intervjuades sju personer med afrikanskt ursprung. Studien resulterade i fem teman. Resultatet av studien visade att informanterna var nöjda med bemötandet från sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal, och upplevde vårdmötena positiva. Informanterna ansåg att viktiga kvaliteter hos en sjuksköterska är förståelse, empati och tålamod. Brist på kulturell kompetens kunde överbryggas med ett professionellt förhållningssätt som innebär respekt och lyhördhet för varje enskild patient.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)