Företagsvärdering av new tech-bolag –En kvalitativ studie om hur new tech-bolag värderas i praktiken

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Det finns en pågående debatt om övervärdering av företag iteknologisektorn. Det finns inget självklart sätt att värdera ett bolag, värdet på ett privatföretag är en subjektiv bedömning som är baserad på värderarens analys. Det finnsomständigheter runt new tech-bolag som gör att de blir svårvärderade. Svårigheten med attvärdera företagen av den typen beror på avsaknaden av intäkter, finansiell historik och brajämförelseobjekt.Syfte: Att ge ett empiriskt bidrag till hur företagsvärdering av new tech-bolag går till ipraktiken. Studien ämnar undersöka om praktiker använder sig av värderingsmodeller som äretablerade i litteraturen och hur de i sådana fall appliceras. Vidare skall vi undersöka vilkafaktorer som är viktiga vid värdering av new tech-bolag.Avgränsningar: I uppsatsen har vi valt att avgränsa oss till att definiera ett företags värdesom det pris en investerare är villig att betala vid en investering i bolaget. Vi har även valt attavgränsa oss till att endast inkludera svenska praktiker i studien.Metod: I studien har fem semistrukturerade intervjuer genomförts med praktiker som aktivtarbetar med värdering av new tech-bolag. Det empiriska materialet har analyserats utifrån enteoretisk referensram om värderingsmodeller och värderingsfaktorer som är anpassade förvärdering av new tech-bolag.Resultat och slutsatser: Studien kan påvisa att de värderingsmodellerna som används avpraktiker är de som är bäst lämpade för att använda vid en investeringsförhandling. Praktikerstillvägagångssätt vid värdering liknar VC-metoden. Ett antal viktiga värderingfaktorer haridentifierats. Preferensaktier kan påverka värderingen och det finns en skepsis motanvändandet av preferensaktier i ett tidigt stadie.Förslag till fortsatt forskning: En fördjupad studie av hur preferensaktier kan påverka vid envärdering av ett new tech-bolag anses som intressant. Vidare hade det varit av intresse attstudera eventuella skillnader i hur new tech-bolag värderas i olika länder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)