Uppsalamodellen; är den relevant i förhållande till hjälporganisationer? : En flerfallsstudie av Läkare Utan Gränser och Läkarmissionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

Författare: Åsa Wessén; Susanna Widell; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Inom det företagsekonomiska ämnesområdet har Johanson och Vahlnes Uppsalamodell sedan 1970-talet varit en dominerande teori vad gäller företags internationaliseringsprocesser. Enligt denna teori bör företag gradvis expandera internationellt och inhämta kunskap om utländska marknader innan en expansion genomförs. I kontrast till denna har på senare år Born Global, en teori som ifrågasätter Uppsalamodellen, vunnit mark. Detta då det har blivit allt vanligare att företag redan initialt expanderar till avlägsna marknader utan att inneha den kunskap som Uppsalamodellen förespråkar. Då Uppsalamodellen fokuserar på vinstdrivande tillverkande företag är syftet med denna uppsats att analysera Uppsalamodellens relevans i förhållande till de icke vinstdrivande tjänsteorienterade hjälporganisationerna Läkare Utan Gränser och Läkarmissionen, vilka kan anses vara exempel på Born Globalföretag. Detta för att bidra med nya tankegångar, infallsvinklar och perspektiv till ett mycket omdiskuterat forskningsområde.

Uppsalamodellens resonemang har genom åren vidareutvecklats ett antal gånger. Med hjälp av kvalitativa undersökningsmetoder, inklusive intervjuer, har författarna av denna uppsats tagit del av information som tyder på att den ursprungliga Uppsalamodellens applicerbarhet på tjänsteorienterade hjälporganisationer av Läkare Utan Gränser och Läkarmissionens slag kan ifrågasättas. Dock har senare versioner av Uppsalamodellen visat sig innehålla mycket relevanta tankegångar i förhållande till de två studerade hjälporganisationerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)