Föräldrars upplevelser när deras cancersjuka barn vårdas på sjukhus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Författare: Jessica Örnhag; Robert Norberg; [2020]

Nyckelord: barn; cancer; föräldrar; känslor; upplevelser;

Sammanfattning: Bakgrund: När ett barn blir drabbat av cancer vänds hela familjens liv upp ochner. Föräldrarna får nya roller att hitta under tiden de ska vårda sitt sjuka barn.Föräldrar går ofta igenom en kris och det är viktigt för den legitimeradesjuksköterskan att ha kunskap för att stötta föräldrarna. Genom att samlaföräldrars upplevelser kan sjuksköterskan lättare bemöta föräldrarna och finnassom stöd.Syfte: Syftet med studien var att kartlägga föräldrars upplevelser när derascancersjuka barn vårdas på sjukhus.Metod: Litteraturstudie på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Artiklarnahämtades från tre olika databaser med inriktning på omvårdnad. Artiklarnaanalyserades med kvalitativ innehållsanalys.Resultat: I resultatet kom det fram tre kategorier, Information, känslor samtrelationer. Föräldrar upplever att de hamnar i en stor chock vid diagnos och att detär viktigt att få tydlig och skriftlig information. Under tiden behandlingen pågårupplever föräldrar olika känslor som ska bearbetas samtidigt som de är isoleradepå sjukhuset. Föräldrar upplever att deras relation till släkt, vänner, partner ochsjukvårdspersonal ändras. En del anser att de kommer varandra närmre medanandra menar på att de får en sämre relation.Konklusion: Den drabbade familjen går igenom en mycket tuff period och harmånga känslor att bearbeta. Föräldrarnas upplevelse av situationen påverkasmycket av bemötandet från sjukvårdspersonalen. Det är viktigt attsjukvårdspersonalen finns som stöd och lyssnar på föräldrarna. Föräldrarnauppskattade när de fick vara delaktiga i sitt barn behandling och känna att de görnågot bra.Nyckelord: Barn, cancer, föräldrar, känslor, upplevelser

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)