Standardiserade mätverktyg inom slutenvården – om möjligt, med betoning på röntgenverksamheter : En analys

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

Sammanfattning: Att mäta och dokumentera kliniskt vårdarbetet har inte prioriterats inom röntgenverksamheter. Tillgång till jämförelsedata skulle möjliggöra olika former av standardisering för förbättrad vårdkvalitet och patientsäkerhet. Att SPC- diagram (statistisk process styrning diagram)  inte uppmärksammas får effekt på patientsäkerhetsarbetet. Aktuell studie avser att öka kunskapen om vilka mätverktyg som finns att tillgå, vilka svar de kan ge och deras användbarhet. Syftet var jämföra och analysera olika standardiserade mätverktyg som kan användas inom somatisk slutenvård, för att förbättra vårdkvalitet och patientsäkerhet. Om möjligt, med betoning på röntgenverksamheter. En syntetiserande (integrativ) litteraturöversikt, av typen systematisk litteraturstudie, i avsaknad av metaanalys, valdes. Metoden är kvalitativ med induktiv ansats, mixad med kvantitativ metod. Fjorton olika mätverktyg presenteras i denna studie. Mätverktygen Shewhart- (styr-) diagram, flödesscheman och orsak-och-verkan diagram beskrivs mest frekvent. Alla, i studien medtagna mätverktyg, förbättrar noggrannheten vid beslutsprocesser. Shewhart- (styr-) diagram visar på variation (slöseri) över tid och om en process är stabil eller instabil. Flödesscheman och orsak-och-verkan diagram visar var förbättringsinsatser bör fokuseras i första hand.  Mätverktygen Lean, WMS (workflow management system), RFMEA (radiology failure mode and effect analysis) är unika genom sin mångsidighet. Att använda standardiserade mätverktyg ger tillgång till kvalitativ och betydelsefull information som förbättrar vårdens kvalitet, patienternas säkerhet samt förenklar analysen av data.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)