Reglering av etnisk diskriminering i det svenska mångfaldssamhället

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Sebastian Candia; [2004]

Nyckelord: Arbetsrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Sverige är idag ett samhälle präglat av etnisk och kulturell mångfald. Detta beror framförallt på att människor från olika delar av världen här sökt en fristad undan konflikter och förtryck. Att på det här sättet kunna hjälpa människor är givetvis en förmån. Det medför dock vissa svårigheter för det svenska samhället att ta emot människor från andra kulturer och samhällen. För att på ett positivt sätt kunna integrera och inkorporera människor i samhället är det av yttersta vikt att dessa ges möjlighet till arbete, vilket visat sig vara den överlägset bästa vägen till lyckad en integration. Trots vetskapen om arbetets vikt så ställs regelmässigt grupper av människor utanför arbetsmarknaden. Detta medför stora kostnader för samhället men innebär även ett hårt slag för individen som inte ges möjlighet att positivt bidra till samhället. Han eller hon kan inte heller påverka sin egen ekonomiska situation vilket leder till att han/hon hamnar i beroendeställning gentemot samhället. Detta medför risk för ökad segregation och marginalisering av vissa samhällsgrupper. Problemen med diskriminering av grupper i samhället har på senare år uppmärksammats inte minst på EG:nivå där ny lagstiftning skapats för att förbättra situationen för dessa utsatta grupper. Frågan är om den svenska lagen uppfyller de krav som EG:rätten ställer. I uppsatsen ser jag på hurvida den svenska lagen kan sägas uppfylla de krav som ställs genom EG:rätten. Vidare tittar jag på och diskuterar kring faktorer som på ett eller annat sätt bidrar till uppkomsten av diskriminering. Slutligen ser jag på om den svenska lagstiftningen kan anses vara tillräcklig för att komma till rätta med problemen med etnisk diskriminering. Den för området mest centrala lagstiftningen är dels EG-direktivet(2000/43/EG) mot etnisk diskriminering, dels lag(1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering. Framställningen behandlar främst dessa två men även annan relevant lagstiftning berörs såsom Lag(2003:307) om förbud mot diskriminering. I anslutning till 1999 års lag diskuteras även något kring den knapphändiga praxis lagen gett upphov till. Endast i ett fall har den som hävdat etnisk diskriminering haft framgång och svårigheterna med att bevisa diskriminering diskuteras här. Uppsatsen inleds med ett avsnitt om mångfaldssamhället och diskriminering. Därefter behandlas den aktuella lagstiftningen. Slutligen görs en sammanfattande analys av de behandlade frågorna med förslag till åtgärder för framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)