Säker identifiering via NFC

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

Sammanfattning:

Near Field Communication (NFC) växer i popularitet och byggs in i allt fler mobiltelefoner. Den här rapporten beskriver hur man på ett säkert sätt identifierar en godkänd användare via NFC. NFC saknar helt skydd för det data som överförs via RF. Den i rapporten beskrivna identifieringsprocessen skyddar den överförda identiteten mot kopiering och säkerställer att avlyssning av kommunikationen mellan NFC enheterna inte gör det möjligt för en obehörig att imitera en behörig användare och därmed själv bli identifierad som behörig. Syftet med arbetet är att:

 Undersöka om en NFC-enhet kan användas som nyckel för att starta en bil.

Följande fråga kommer att besvaras i denna rapport:

 Hur implementeras en säker överföring av en identitet via NFC?

Som metod användes aktionsforskning vilket innebär att man efter teoretiska studier kommer fram till en eller flera möjliga lösningar på det problem ska lösas. Därefter genomförs praktiska experiment för att bekräfta eller avfärda lösningen eller för att jämföra olika lösningars för- och nackdelar. Slutligen dokumenteras resultaten.

För att hitta möjliga lösningar till problemet studerades först hur kryptering och hashning fungerar och hur de kunde användas i den specifika tillämpningen. Även metoden med synkroniserade listor utvärderades. Det viktiga spörsmålet, att göra avlyssning och kopiering av kommunikationen verkningslös, löstes genom att säkerställa att varje meddelande som överför identiteten var unikt. Efter en teoretisk jämförelse av de olika metoderna valdes hashning av en saltad identitet ut att implementeras och testas.

För att kunna genomföra de praktiska testerna utvecklades ett kretskort baserad på NFC-controllern PN532 med tillhörande programvara. Detta gjordes i två steg där vi först utvecklade protokollhanteringen i en 8-bitars enchipsdator och därefter anpassades koden till en mer avancerad Linuxdator. Protokollimplementeringen genomfördes med hjälp av tidigare examensarbete "Dataöverföring mellan en mobiltelefon och en NFC-läsare" av Linda Karlsson [1].

I det avslutande kapitlet diskuteras hur den i rapporten beskrivna lösningen kan utvecklas vidare genom att med hjälp av digitala certifikat distribuera rättigheter till NFC enheter. En fallstudie beskriver en tillämpning inom affärsområdet biluthyrning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)