Samhällets osedda : Om mental ohälsa hos soldater

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Jessica Öster; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Till följd av det krigsfyllda 1900-talet har allmänheten blivit mer medveten om hur krig påverkar drabbade människor. Några av de hårdast drabbade är soldater som ofta tjänstgör långa perioder under stor stress i högriskområden. Men vad är det som ligger till grund för uppkomsten av mental ohälsa hos soldater? Denna uppsats undersöker vad som ligger bakom uppkomsten av mentala hälsoproblem särskilt hos manliga soldater i västerländska samhällen. Utgångspunkten är att förklara problemet med hjälp av de socialt konstruerade könsnormer som dominerar den västerländska kulturen, och detta synsätt kontrasteras mot andra forskningsperspektiv som tagit fasta på andra förklaringsmodeller. Är könsnormer den dominerande förklaringsfaktorn till uppkomst av mental ohälsa hos soldater, eller finns det andra faktorer som har större betydelse? Vilka problem kan en soldat möta vid försök att hitta hjälp för mentala hälsoproblem? Är könsnormerna i grunden skadliga för dessa män, eller är det snarare en fråga om hur samhället använder sig av könsnormerna i möten med soldater? Hur bör dessa problem hanteras på ett konstruktivt sätt? I denna uppsats undersöks dessa frågor med socialkonstruktivistiskt perspektiv, där argumentationen kommer att utgå från den s.k belastningsteorin, utvecklad av psykologen Joseph Pleck.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)