Sökning: "Charlotte Brunius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Brunius.

  1. 1. Osäkerheter kring förhandsavtal för nyproducerade bostadsrätter i Stockholm : Vilka finansiella orsaker ligger till grund för de problem som har uppstått?

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Charlotte Brunius; Alexander Lorenius; [2019]
    Nyckelord :Pre-contractual agreement; residential apartments; real options; housing developer; consumer; Förhandsavtal; bostadsrätter; reala optioner; bostadsutvecklare; konsument;

    Sammanfattning : Bostadsinvesteringarna har tagit fart de senaste åren i Sverige. Den gynnsammaprisutvecklingen har resulterat i fler nybyggnadsinvesteringar och antaletproducerade lägenheter har varit stort. I detta marknadsläge blev det allt merattraktivt att teckna förhandsavtal på nyproducerade bostäder. LÄS MER