Klassifikation och efterfrågan : En utvärdering av klassifikationen och efterfrågan på tal- och ljudböcker på Nordmalings bibliotek

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen är att utvärdera tal- och ljudböckers klassifikation på biblioteket, hemsidan och i statistiken och efterfrågan på tal- och ljudböcker. Det bibliotek som utvärderingen har utförts på är Nordmalings bibliotek i Västerbottens län. Utlåningen av tal- och ljudböcker kommer att jämföras med klassifikationen av tal- och ljudböcker. Målet är att hitta förändringar som gör klassifikationen och beslut om beståndet av tal- och ljudböcker enklare för bibliotekarierna. Även efterfrågan på tal- och ljudböcker kommer att undersökas i uppsatsen.

 

För att besvara frågeställningarna användes statistiken från år 2010 på KB:s hemsida samt en egen sökning av formaten på tal- och ljudböcker på den gemensamma hemsidan för Umeåregionens folkbibliotek,www.minabibibliotek.se, som gjordes i november 2011. Det gjordes även en intervju med en ur personalen på Nordmalings bibliotek.

 

De resultat som kom fram under undersökningen var att klassifikationerna på hemsidan behöver ses över och personalen på Nordmalings bibliotek borde försöka ta reda på hur LIBRA (det system som tar fram statistiken till biblioteken i Umeåregionen) delar in tal- och ljudböckerna när det räknar ut statistiken. De har även ett stort bestånd av talböcker samtidigt som efterfrågan på talböcker minskar på biblioteken. Efterfrågan på ljudböcker ökar och då också kravet på att köpa in fler ljudböcker. Det viktigaste av mina förslag är att alla de 25 folkbiblioteken i Umeåregionen beslutar om gemensamma riktlinjer för klassificering av AV-media på bland annat hemsidan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)