Vägrån

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Conny Oscarsson; Martin Trostemo; [2005]

Nyckelord: Svårare brott;

Sammanfattning:

Vi har för avsikt att ta reda på vilka polisen samverkar med när det gäller vägrån och lite om hur denna samverkan går till och hur man arbetar för att minska denna typ av brottslighet. Enligt polisen i västra Götaland och deras länsorder för 2004, som innehåller särskilda åtgärder för att beivra grova stölder i husbilar och lastfordon i Västra Götaland, skall man beivra vägrån och grova stölder främst genom brottsförebyggande åtgärder i samarbete med externa aktörer. Länsordern innefattar även operativa åtgärder. I denna studie så har vi även använt oss av rutinaktivitetsteorin. Den teorin utgår från att för att brott ska kunna begås så måste det finnas tre element nämligen en motiverad gärningsman, avsaknad av kapabla väktare samt lämpligt objekt. Resultatet visar att det bedrivs en hel del samverkan mellan olika aktörer inom turistnäringen, vägverket och polisen. Det förebyggande arbetet verkar fungera väldigt väl och samverkansformerna mellan aktörerna är till synes väl underbyggda. Vidare så visar resultatet på statistik över hur drabbad den sydvästra regionen är av vägrån samt vilka fordon och fordonsmärken som är representerade. De viktigaste slutsatserna vi kan dra av detta arbete är att det förebyggande arbetet måste fortsätta och information både till allmänhet och presumtiva målsägare måste ges. Samverkan mellan de olika aktörerna har visat sig falla väl ut och denna samverkan bör fortgå och kanske till och med utökas för att vara det kraftfullaste vapnet mot vägrån.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)