Jämförelse av trä-, betong- och stålstomsystem för flerbostadshus i Leksand

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Karl-johan Dyvik; [2019]

Nyckelord: Flerbostadshus; trä; betong; stål; stomsystem; jämförelse;

Sammanfattning: Det finns många olika varianter av uppbyggnader för ett stomsystem. Skoglunds Bygg har genom åren använt sig av många olika stomsystem och de vill nu ha dessa utvärderade och jämförda för att få ett resultat på vad som varit de mest lönsamma och tidseffektiva konstruktionerna. Genom att använda ett referenshus är målsättningen att studera och jämföra olika stomsystem som Skoglunds Bygg har använt sig av i tidigare projekt, men även att jämföra några nya lösningar som de är intresserade av. Som avslutning av denna jämförelse vill Skoglunds Bygg få ut en ”Skoglunds modell”, som består av de mest lönsamma och tidseffektiva konstruktionslösningarna.    För att kunna genomföra denna jämförelse genomfördes först en litteraturstudie för att få en djupare förståelse för de olika konstruktionerna och datorprogrammet som ska användas. Därefter redovisade Skoglunds Bygg vilka konstruktioner de ville ha jämförda. När detta var gjort användes datorprogrammet BidCon för att jämföra dessa konstruktioner med hänsyn till tidsåtgång och kostnader. Detta resulterade slutligen i en ”Skoglunds modell”.   Studien resulterade i att träregelstomme med en fasad av trä var den billigaste konstruktionen medans den snabbaste konstruktionen var utfackningsväggar i trä.  För bärande lägenhetsavskiljande väggar var resultatet att skalväggen var den billigaste och snabbaste konstruktionen.  För bjälklag var resultatet att betongbjälklaget DalaDekk var den billigaste konstruktionen medans hålbjälklaget i betong var den snabbaste konstruktionen att producera.    ”Skoglundsmodellen” består av följande konstruktioner:    Ytterväggar – Träregelstommme med en fasad av trä Lägenhetsavskiljande bärande väggar – Skalväggar i betong Bjälklag – DalaDekk betongelement

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)