Tanken var att granska makten, inte att kontrollera din granne

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick, som grundar sig på ett vertikalt förhållande mellan stat och individ. Principens syfte är att upprätthålla demokratin genom allmänhetens och mediernas möjlighet att få insyn i de offentliga organens verksamhet. Huvudförhandlingar, kallad rättegångar, vid domstolar, är som huvudregel offentliga. Likaså är offentlighet, i de allra flesta fall, en huvudregel vid utlämnande av myndighetshandlingar, såsom domar och beslut. Insyn i förvaltningar och myndigheter har bedömts vara angelägenheter som bör omfattas av offentlighetsprincipen. Lagstiftaren har satt offentlighetsprincipens funktionalitet i förhållande till andra skyddsvärda intressen, varpå avvägningar görs mot den personliga integriteten genom OSL, i vilken dataskyddsförordningen och andra integritetsreglerande lagar är sammanvävda i. Genom yttrandefrihetsgrundlagen finns det sedan år 2003 en möjlighet för enskilda och juridiska personer att köpa ett frivilligt utgivningsbevis. Enligt rådande rättsläge behöver inte databaser med ett frivilligt utgivningsbevis följa vare sig OSL eller dataskyddsförordningen trots att en personuppgiftsbehandling sker. Databaser kan därför med stöd av utgivningsbevis behandla och ge ut personuppgifter på internet om enskildas brottmålsdomar och lagöverträdelser. Utlämnade domar från allmän domstol, utifrån offentlighetsprincipen, ger ett bredare skydd för personuppgifter, och den personliga integriteten, än domar utgivna av databaser med grundlagsskydd utifrån yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser, även fast domar samt personuppgifter vilka behandlas däri, är inhämtade på offentlighetsprincipens grund.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)