Lärares metoder och synsätt gällande samtal och interaktion i språkutvecklande undervisning

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

Sammanfattning: Mitt syfte med mitt arbete är att dels ta reda på lärares metoder och synsätt gällande samtal och interaktion och dels undersöka hur de ser på att arbeta språkutvecklande i praktiken. Mot bakgrund av forskning inom samtal och interaktion, samt språkutveckling har vi genom denna studie sett hur verksamma språklärare tillämpar teorierna i praktiken. I detta syfte har jag valt att intervjua tre verksamma lärare som i dagsläget arbetar i en gymnasieskola i Skåne.   Enigheten kring interaktionens positiva effekter i undervisningen anses vara stor på det praktiska respektive teoretiska planet. Socialt medierande lärandeform föredras framför en mer eller mindre isolerad sådan, både i teori och i praktik.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)