Sökning: "uppsala universitet ifrs"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden uppsala universitet ifrs.

 1. 1. Svenska företags tjänstepensionsåtagande : En studie om sambandet mellan pensionsplanens finansiella ställning och val av aktuariella antaganden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tommy Flinkfeldt; Alexandra Glückman; [2018]
  Nyckelord :pensionsredovisning; aktuariella antaganden; IAS 19; earnings management; externredovisning; IFRS;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska noterade företags val av aktuariella antaganden och om det föreligger samband mellan dessa antaganden och tjänstepensionsplanens finansiella ställning. Funna samband antas indikera resultatmanipulation. LÄS MER

 2. 2. IFRS 13 och dess upplysningskrav : En studie om regelefterlevnad på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Holm; Max Lantz; [2017]
  Nyckelord :Redovisningsstandard; IFRS 13; verkligt värde; upplysningskrav; regelefterlevnad;

  Sammanfattning : Studien undersöker till vilken grad företag som är noterade på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm inom bank-, fastighets- och skogsbranschen följer upplysningskraven för tillgångar värderade till verkligt värde enligt IFRS 13. Flera oberoende variabler kontrolleras om de har någon påverkan på regelefterlevnaden. LÄS MER

 3. 3. Har analytiker och revisorer olika preferenser för värdering? : En studie i redovisningens kvalitativa egenskaper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jodie Katja Saether; [2017]
  Nyckelord :redovisning; kvalitativ; egenskap; verkligt värde; anskaffningsvärde; tillförlitlighet; begriplighet; relevans; jämförbarhet; IFRS;

  Sammanfattning : För att avgöra till vilken utsträckning redovisade finansiella rapporter, enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), uppfyller användarnas och brukarnas behov och syn på kvalitativa egenskaper har den här studien ett bidrag till forskningen. Med länders övergång till IFRS får värdering enligt verkligt värde allt större spridning och värdering enligt anskaffningsvärde fått en mindre central position inom redovisning. LÄS MER

 4. 4. Earnings Management pre- and post IFRS Adoption : Results from Sweden, Finland and Norway

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Dahlén; Daniel Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Earnings management; Accruals management; Real activities manipulation; IFRS implementation; Information asymmetry;

  Sammanfattning : This paper examines the behaviour and use of accruals management (AM) and real activities manipulation (RAM) under local Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and International Financial Reporting Standards (IFRS) and if it has been altered following IFRS implementation in Sweden, Finland and Norway. The paper takes inspiration from Roychowdhury (2006) and Zang (2012) and use previously developed frameworks for earnings management. LÄS MER

 5. 5. Goodwillnedskrivningars värderelevans : Handlingsutrymmets påverkan på värderelevansen i goodwillnedskrivningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Mattiasson; Sofia Olsson; [2017]
  Nyckelord :Goodwill; Goodwillnedskrivning; Goodwillavskrivning; Handlingsutrymme; Värderelevans;

  Sammanfattning : År 2005 trädde de internationella redovisningsreglerna IFRS 3 och IAS 36 i kraft i Sverige. Syftet med de nya reglerna var att öka värderelevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten i företags redovisning. LÄS MER