Sökning: "värderelevans"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet värderelevans.

 1. 1. Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Eva-Maria Johansson; Ann-Louise Larsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability performance; ESG; ESG rating; value relevance; statutory sustainability reporting; sustainability report; Hållbarhet; hållbarhetsprestanda; ESG; ESG-betyg; värderelevans; lagstadgad hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Eva-Maria Johansson och Ann-Louise Larsson  Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2021 – januari  Syfte: Företags hållbarhetsredovisning och nyttan med den för investerare, har under många år varit ett aktuellt ämne inom företagsekonomisk forskning. Flertalet tidigare studier har undersökt hur företags hållbarhetsredovisning påverkar hur ett företag värderas av investerare på kapitalmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Förmånsbestämda pensionsplaner : En studie om pensionsskuldens värderelevans och tolkningsutrymmet vid fastställande av diskonteringsränta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Lindberg; Marik Zakrisson; [2021]
  Nyckelord :pensionsredovisning; förmånsbestämda pensionsplaner; IAS 19; aktuariella antaganden; diskonteringsränta; värderelevans; redovisningsmanipulation;

  Sammanfattning : Denna undersökning avser att studera skillnader i vald diskonteringsränta mellan svenska noterade företag som tillämpar förmånsbestämda pensionsplaner. Den förmånsbestämda pensionsskuldens värderelevans ämnas undersökas samt relationen mellan verkställande direktörers kompensation och tillämpad diskonteringsränta. LÄS MER

 3. 3. Har den nya redovisningsstandarden IFRS 16 påverkat europeiska aktiemarknader? En studie av värderelevans hos europeiska företag inom sektorerna hotell, detalj och transport

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Haga; Camilla Holmgren; [2020-02-06]
  Nyckelord :IFRS 16; leasing; värderelevans;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisningsstandarden som hanterar leasing har länge varit kritiserad på grund av möjligheten att redovisa leasing som operationell och därför har företag undvikit att ta upp leasingen i balansräkningen. Den nya standarden IFRS 16 trädde i kraft i år och innebär att alla skulder måste redovisas i balansräkningen. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapporteringens värderelevans : En studie om hur hållbarhetsrapporters kvalitet påverkar svenska börsbolags marknadsvärden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Lång; Emma Jansson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; Hållbarhetsrapporters kvalitet; CSR; Värderelevans; Ohlsons modell;

  Sammanfattning : Studien undersöker om hållbarhetsrapporter av högre kvalitet är mer värderelevanta. Den föreslår och testar även tre olika mått på en hållbarhetsrapports kvalitet. Studien genomförs med hjälp av en modifierad version av Ohlsons (1995) värderingsmodell. LÄS MER

 5. 5. Vad är värderelevant? : En kvantitativ studie om värderelevans inom immateriella tillgångar med fokus på goodwill, forskning och utveckling samt patent på svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Gustav Isaksson; Emanuel Svensson; Albin Kadin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER