Sökning: "värderelevans"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet värderelevans.

 1. 1. Goodwillnedskrivningarnas värderelevans : En studie på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Melinda Berggren; Simon Stensgaard; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Value relevance; Impairment loss; Market value; Book value; Pre-tax profit; Carrying value of goodwill; Correlation; Goodwill; Värderelevans; Nedskrivning; Börsvärde; Eget kapital; Resultat före skatt; Redovisad goodwill; Samband;

  Sammanfattning : I denna studien har 97 företag på Stockholmsbörsens Large Cap undersökts för de finansiella åren 2016 och 2017. Syftet med studien har varit att förklara sambandet mellan nedskrivning av goodwill och börsvärde för företag på den svenska aktiemarknaden samt att analysera och jämföra studiens resultat med tidigare forskning som utförts på utländska marknader. LÄS MER

 2. 2. Värderelevansen av resultat och bokförda värden över tid : Hög- och lågteknologiska bolag samt IFRS-införandets påverkan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frank Eriksson-Wingårdh; Felix Kirstein; [2019]
  Nyckelord :value-relevance; intangible assets; IFRS; Nasdaq Stockholm; R D; investors; värderelevans; immateriella tillgångar; IFRS; Stockholmsbörsen; FoU; investerare;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur väl resultat och bokförda värden förklarar marknadsvärde och avkastning för bolag noterade på Stockholmsbörsen under perioden 1999-2017. Vidare undersöker uppsatsen om värderelevansen av resultat och bokförda värden skiljer sig mellan hög- och lågteknologiska bolag samt om införandet av IFRS har påverkat värderelevansen. LÄS MER

 3. 3. Redovisningens värderelevans innan och efter införandet av IFRS 13 : En kvantitativ undersökning inom skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Agnes Helander; Elin Selin; [2018]
  Nyckelord :IFRS 13; fair valuation; value relevance; multiple regression; forest industry; IFRS 13; verkligt värde; värderelevans; multipel regression; skogsindustrin;

  Sammanfattning : Värdering till verkligt värde har varit omdiskuterat sedan det infördes år 2005. Redovisningsstandarden IAS 41 tvingade jordbruksföretag, såsom företag inom skogsindustrin, att värdera deras biologiska tillgångar till verkligt värde. Tidigare studier har visat att detta i sin tur gav effekt på redovisningens värderelevans. LÄS MER

 4. 4. Värderelevans och immateriella tillgångar : De immateriella tillgångarnas värderelevans för den svenska kapitalmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Elin Alsén; Johanna Moberg; [2017]
  Nyckelord :Intangible assets; capital market; value relevance; capitalising; financial statements; Immateriella tillgångar; kapitalmarknad; värderelevans; aktivering; finansiella rapporter;

  Sammanfattning : Syfte: De immateriella tillgångarna är svårvärderade och diffusa tillgångar. Det har länge pågått en diskussion angående huruvida hantering av de immateriella tillgångarna påverkar värderelevansen och användbarheten av de finansiella rapporterna. LÄS MER

 5. 5. Värderelevans av segmenteringsinformation : En kvantitativ studie över svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Nortoft; Victoria Wiebols; [2017]
  Nyckelord :Eventstudie; kumulativ abnormal avkastning; kvartalsrapporter; primärsegment; segmentsrapportering; sekundärsegment; värderelevans;

  Sammanfattning : Tillkännagivande av företagsspecifik information i finansiella rapporter är ofta kopplade till kostnader för företag varför det finns ett intresse att undersöka huruvida publicerad information är relevant för investerare innan den delges. Mot bakgrund av tidigare forskning formuleras två hypoteser om att segmenteringsinformation i primär-, respektive sekundärsegment påverkar den kumulativa abnormala avkastningen kring publicering av kvartalsrapporter i Sverige. LÄS MER