Kartläggning och förbättringsförslag för ett effektivare material- och informationsflöde : Ett förbättringsarbete förankrat i leanprinciper och metoder

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: Rapporten behandlar en kartläggning och förbättingsförslag av tillverkningsflödet vid tillverkning av en stålkonstruktion. På begäran av Skyllberg Industri omnämns ej konstruktionen, delkomponenterna, processerna eller slutkundens namn. Arbetet ingår i den avslutande kursen för högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Syftet med projektet har varit att kartlägga det nuvarande material- och informationsflödet vid tillverkning av en stålkonstruktion. För att sedan komma med förbättringsförslag och åtgärder som potentiellt kan förbättra produktionen. De förslagna åtgärderna ämnar att reducera de slöserier som i dagsläget förekommer. Genom att tillämpa metoder och principer som grundar sig i Leanproduktion undersöktes vilka slöserier som förekommer i flödet. Efter en kartläggning av tillverknigsflödet kunde flertalet olika slöserier identifieras. Genom att tillämpa leanmetodik undersöktes det sedan hur slöserierna kunde drivas ut ur verksamheten. I förbättringsåtgärderna som tagits fram ingår det ett teoretiskt framtida material- och informationsflöde, ett alternativt layoutförslag samt en lista på förbättringsåtgärder. Det nya tillståndet styrs av Kanban- och Conwipsystem. Genom införandet av dessa system skapas ett dragande tillverkningsflöde. Det dragande flödet skapar i sin tur förutsättningar för en jämnare produktion med större förutsägbarhet. Genom införandet av ny syn på hur produktionsplaneringen styrs kan kapital frigöras. Det frigjorda kapitalet kan sedan investeras på nytt i verksamheten och bidra till ytterligare förbättring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)