Marknadsföring av miljövänliga produkter på internet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Individer i samhället bär ansvaret för att bevara en hållbar konsumtion och göra bättre val som främjar naturens resurser. Detta kan fördelaktigt nås genom köp av produkter som är bättre för miljön. Det är dock viktigt att företagen som säljer dessa, tydliggör de miljömässiga budskapen till kunderna. Att marknadsföra varor på internet kan anses vara effektivt för att nå ut till en stor mängd. En låg reklameffektivitet kan dock påverka verksamhetens försäljningsintäkter och företaget bör därför beakta hur digital marknadsföring kan användas på ett effektivt sätt. Utifrån tidigare forskning har brister identifierats, gällande avgörande aspekter i samband med marknadsföring av miljövänliga produkter på internet. Studien syftar således till att besvara och öka förståelsen kring vilka marknadsföringsaspekter som kan vara avgörande, när ett företag marknadsför sina miljövänliga produkter med internet som kommunikationsverktyg. Genom en kvalitativ metod har en fallstudie genomförts på ett svenskt företag som säljer miljövänliga shoppingkassar, vilka marknadsförs genom internet. Två semistrukturerade intervjuer har utförts med företagets grundare, vilket utgör studiens empiriska material. Med utgångspunkt från befintliga teorier om bland annat miljövänliga produkter, miljöinriktad marknadsföring samt internet som kommunikationsverktyg, har det sammanställda intervjumaterialet sedan analyserats. Utifrån studiens analys har fem avgörande marknadsföringsaspekter med anknytning till miljövänliga produkter på internet, identifierats. Resultaten visar att en hemsida spelar en avgörande roll när företaget har svårt att marknadsföra sina miljövänliga produkter på andra elektroniska sätt. Likaså utgör en inriktning på specifika målgrupper med en miljömedvetenhet eller andra köpbeteenden i åtanke, en avgörande aspekt. Resultaten visar även att företaget bör använda ett lättsamt, sanningsenligt och varierat budskap vid marknadsföring av varor som kännetecknar en miljöförbättring av befintliga produkter. Slutligen utgör förhållandet till miljökrav och regler som framhävs på internet, en avgörande marknadsföringsaspekt. Studien har bidragit till en ökad förståelse kring avgörande marknadsföringsaspekter i samband med miljövänliga produkter på internet. Vidare forskning bör förslagsvis studera liknande företag, för att göra en jämförelse av resultaten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)