En förskola för alla? : En studie om hur förskollärare arbetar för att inkludera alla barn i förskolan.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Institutionen för konst, kommuinkation och lärande

Sammanfattning: Sammanfattning
Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare arbetar med inkludering av barn i förskolan, hur förskollärare anpassar verksamheten efter de olika behov som finns och vad en förskola för alla är för dem. Det utfördes genom kvalitativa intervjuer som metod av verksamma förskollärare. Forskningsfrågorna som ligger till grund för studien har direkt koppling till syftet och handlar om förskollärarnas arbete och hur anpassning kan ske. Det är vi som forskare som filtrerat och kategoriserat svaren vi fått från förskollärarna, därför är resultatet i studien en tolkning vi gjort av deras erfarenheter och svar, resultatet och slutsatsen av studien behöver alltså inte vara absolut. Resultatet i studien visar att förskollärarna som deltagit har en samstämmig syn på barnen och gemensamma tankar på hur de ska inkluderas. Det framkommer att stödtecken och stödbilder fungerar som ett bra komplement i det dagliga arbetet med barnen. Deras arbete och förhållningssätt går ut på att alla barns lika värde ska komma till uttryck och att mångfalden ska prägla verksamheten.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)