Lärares upplevelse av elevers attityder till läsning och undervisningsstrategier - En fenomenologisk studie utifrån undervisning i ämnet svenska årskurs 4-6

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka hur ett antal lärare uppfattar elevers attityd till läsning och vilka undervisningsstrategier lärarna i ämnet svenska för årskurserna 4-6 uppger att de använder sig av. Frågeställningarna som studien syftar till att besvara är ‘hur uppfattar lärarna elevers attityd till läsning?’ och ‘vilka undervisningsstrategier uppger lärarna att de använder sig av?’. Teori och metod: Studien utgår från en fenomenologisk teori med en fenomenografisk forskningsansats. Där lärares uppfattningar inom fenomenet attityder till läsning har undersökts. I studien har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med sex lärare som är utbildade för att undervisa i årskurserna 4-6 där de för stunden undervisar i ämnet svenska. Intervjuernas syfte är att få en inblick i och förståelse för hur lärare uppfattar elevers attityd till läsning och vilka undervisningsstrategier lärare uppger att de använder sig av. Samtliga intervjuer genomfördes på plats i de olika skolorna som lärarna är anställda på. Data har analyserats systematiskt utifrån en beprövad analysmetod. Denna analysmetod underlättade arbetet att sammanställa och tolka lärarnas utsagor. Resultat: I lärarnas utsagor framkommer textsamtal som den vanligaste

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)