EFFEKTEN AV EN ENSTAKA MINDFULNESSÖVNING PÅ INHIBERING I ERIKSEN FLANKER TASK

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: I den föreliggande studien undersöktes effekten av en kort mindfulnessövning på inhiberingsförmågan hos ett urval av media-multitaskare, något som definieras som att typiskt sett använda sig av fler än en media samtidigt. Studien var ett internetbaserat experiment där deltagarna delades randomiserat in till antingen en mindfulnessbetingelse (n = 18) eller en kontrollbetingelse bestående av klassisk musik (n = 22). Deltagarna (ålder 20–60 år) rekryterades via facebook, universitet samt posters därmed enligt ett bekvämlighetsurval. De hade ingen tidigare erfarenhet av mindfulnessmeditation och hade inga psykiatriska diagnoser. Det primära utfallsmåttet var inhiberingsförmåga mätt med Eriksen flanker task. Det gjordes även mätningar av mindfulnesstillstånd samt av upplevd stress. Studiens resultat visade att båda grupperna förbättrade sin inhiberingsförmåga, men påvisade ingen skillnad mellan grupperna. Det fanns heller ingen skillnad i skattat mindfulnesstillstånd mellan grupperna. Resultatet indikerar att effekten på inhiberingsförmåga inte var beroende av nivå på självskattad stress men bör tolkas med försiktighet på grund av möjliga svagheter i metoden. Då en focused attention (FA) mindfulnessövning kontra klassisk musik inte skilde sig signifikant i mindfulnesstillstånd bör framtida forskning undersöka validiteten av konstruktet mindfulness. Nyckelord: Inhibering, mindfulness, Eriksen flanker task, exekutiva funktioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)