E-kronans acceptans på den svenska betalmarknaden : En kvalitativ studie utifrån Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: Den senaste tiden har inneburit stora förändringar på den svenska betalmarknaden. Kontanterna används allt mindre samtidigt som konkurrensen från nya alternativ tilltar. Med anledning av dessa förändringar har Riksbanken börjat undersöka möjligheten att införa en e-krona. Det finns dock frågetecken hur detta projekt ska mottas på den svenska betalmarknaden. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka vilka socio-tekniska förutsättningar som påverkar e-kronans acceptans på svenska betalmarknaden. Uppsatsens data är inhämtad från intervjuer med sju olika experter. Intervjumaterialet analyseras sedan med en modifierad version av Unified Theory of Acceptance and Use of Technology och tidigare forskning. Uppsatsens slutsatser är att det finns en låg respektive negativ påverkan från konstrukten performance expectancy samt effort expectancy. Detta beror på svårigheten att uppfylla de krav som kommer ställas av användare. Social influence har en positiv påverkan eftersom det finns goda förutsättningar att få politiskt stöd för e-kronan. Facilitating conditions har en något oklar påverkan där det beror mycket på hur man väljer att integrera lösningen. Perceived risk har en obetydlig påverkan då skillnaden i risk inte kommer uppfattas av en majoritet av användare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)