Bilderbokens förmedlandeav genus i förskolan. En litteraturstudie om könsstereotypa normer ochnormbrytande i bilderböcker.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Evelina Västerstig; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bilderböcker är ett återkommande material som används flitigt i svenska förskolor. Barn lär sig om sin omvärld, vilka normer som råder i samhället och formar sin identitet med stöd av bland annat barnlitteratur som de möter i förskolans verksamhet. Utifrån detta har jag valt att utforma mitt examensarbete kring bilderböcker som läses i förskolan för att undersöka hur könsstereotypa normer och normbrytande synliggörs i två böcker som når barn i förskoleverksamhet. Detta undersöker jag utifrån frågeställningarna ”Vilka stereotypa könsroller framträder i böckerna?” och ”Hur bryts normerna?”.Jag valde att göra en litterär analys med en kvalitativ ansats där jag analyserade bilderböckerna När prinsessor vaknar om natten och När prinsar stannar hemma som är skrivna utav författaren Per Gustavsson. Enligt bibliotekets lånestatisktik i en stad i Sverige så påstås dessa två böcker vara uttalat normbrytande och ofta lånade av förskolorna i staden. I analysen av bilderböckerna utgick jag ifrån ett queer-perspektiv samtidigt som jag tog stöd av Nikolajevas (2017) schema över manliga respektive kvinnliga egenskaper, ikonotext samt Butlers (2011) och Nikolajevas (2017) beskrivning av performativt genus.De viktigaste resultaten som kunde utläsas av min analys var att båda bilderböckernas huvudkaraktärers ikonotext framställdes både i enlighet med och brytande av de könsstereotypa normer som redogörs för i de första avsnitten i mitt arbete. Bilderböckerna innehåller även normbrytande aetonormalitet, könsstereotypa karaktärsutvecklingar samt en underrepresentation av kvinnliga karaktärer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)