En LCA-stuide över byggande av flerbostadshus i trä

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Anna Zäll; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Ett av Sveriges klimatmål är att nå klimatneutralitet år 2045. Bygg- och fastighetssekorn står för stor del av Sveriges och världens växthusgasutsläpp. Materialen i byggnaden står för stor del av utsläppen från byggnadens hela livscykeln och valet av material är därför viktigt. För att nå ett klimatneutralt byggande måste man jobba med alla delar i en byggnads livscykel. Energianvändning för drift har minskat i nya byggnader över åren, medan materialvalen inte förändrats i samma utsträckning. Flerbostadshus byggs vanligtvis i betong, ett material som ger stora utsläpp och kräver mycket primärenergi. Ett alternativt material är trä som kräver mindre primärenergi, det ger lägre utsläpp och det går att energiåtervinna rester från produktion och dekonstruktion och ersätta fossila bränslen med dessa rester. Syftet med detta arbete var att undersöka om det är möjligt med klimatneutralt byggande ur ett livscykelperspektiv. För att beräkna utsläppen gjordes livscykelanalyser. De skeden som beaktades var produktskede, byggproduktionsskede, drift, slutskede samt träets positiva och negativa effekter utanför systemgränsen. Stomme, fasad och grund var de delar av konstruktionen som togs med i beräkningarna. Den studerade byggnaden var ett, för Umeå, typiskt flerbostadshus byggt i betong med 8 våningar. För att minska utsläppen från byggnaden testades fyra åtgärder för att utvärdera vilken effekt det gav: betongstommen byttes till trästomme, tegelfasaden byttes till träfasad, mängden isolering ökades och sprinkler installerades. Bytet av stommaterial var den åtgärd som gav störst effekt, en minskning på 9,9 \% av de totala utsläppen. Tillsammans gav åtgärderna en minskning på 20,4 \% av de totala utsläppen. Det återstod utsläpp på 1572 ton \ce{CO2}e. Energitåtervinning av trärester från dekonstruktion och produktion antogs eldas i ett kraftvärmeverk och ersätta marginalel tillverkad i kolkondenskraftverk och fossila bränslen i Umeå energis fjärrvärmeproduktion. Energiåtervinningen från dekonstruktion täckte utsläppen från byggnadens livscykel och gav även cirka 400 ton \ce{CO2}e i negativa utsläpp. Energiåtervinningen av restprdukter av trä från produktion gav ytterligare negativa utsläpp och det totala resultatet blev cirka 1700 ton \ce{CO2}e i negativa utsläpp. Det är möjligt, men inte fastställt, att denna energiåtervinning är tillräckligt för att täcka de utsläpp som ej beaktats i detta arbete. Alltså, utifrån antagandet om att energiåtervinningen ersätter kolkondens så kan det vara möjligt att bygga klimatneutralt. Nyckelord: livscykel, livscykelanalys, klimatneutral, växthusgasutsläpp, trä, energiåtervinning, skogsprodukter, klimatpåverkan

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)