Ungdomar, fritiden och sociala olikheter - En studie om hur sociala skillnader betingar ungdomars fritidsaktiviteter

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Christine Daldoul; Shohreh Jenab; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SammanfattningVi har skrivit denna uppsats om ungdomars fritidsaktiviteter. Vi har valt två bostadsområdensom uppvisar kulturella, sociala och ekonomiska skillnader. Vårt syfte var att undersöka vadungdomar sysselsätter sig med när de inte är i skolan. Men det viktigaste målet var att belysade olikheter och ojämlikheter som råder mellan de två grupperna av ungdomar. I vårt arbeteanvänder vi oss av tidigare forskning som behandlar ämnena, fritidskultur, ungdomskulturoch förortskultur. De frågor som intresserade oss var bl.a. hur förortskulturer skiljer sig frånmedelklasskulturer utifrån ungdomarnas fritidssysselsättningar, då en av skolorna ligger i enförort. Dessutom var det relevant för vårt syfte att undersöka de gemensamma och ickegemensamma aktiviteterna för att kunna förklara orsaken till denna olikhet. Vi var ocksånyfikna på att undersöka ungdomarnas tankar kring detta. Resultatet av vår undersökning harbekräftat vår förförståelse om att sociala skillnader påverkar och präglar ungdomars livutanför skolan. Vi analyserade materialet utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Ungdomar sombor i Kungälv har sin fritid mer planerad än förortsungdomar. Ridning, mopedkörning ochsimning är några exempel på de aktiviteter som medelklass ungdomar gör och som ärkostsamma. Ungdomar från förort spelar fotboll, antingen som medlem i fotbollklubb ellertillsammans när de är ute. En ungdom från förort spelar baskettboll som räknas som enplanerad aktivitet. Fotboll och baskettboll är inte så kostsamma som att köra moped eller ridat.ex. Dessutom anser forskare att de individuella sport som, ridning, hör till medelklassensfavoritsport, medan fotboll och andra sport som spelas gruppviss är lågstatusfamiljers utvaldasport. Ungdomar från förorten lyssnar på hiphop. De identifierar sig med musiken genomtexterna och denna musik kommer inte från familjernas kulturella kapital som de bär med sigfrån hemlandet. Detta var resultatet av intervjuerna som dessutom stämmer överens medforskarnas syn på val av musik. Ungdomar från medelklass lyssnar på rock som kan varaföräldrarnas favoritmusik. Några lyssnar på musik i avkopplande syfte. Enligt vår empiri ärförortens ungdomars föräldrar antingen arbetslösa eller har lågstatus arbete, medanföräldrarna till medelklassungdomar har båda arbete och de är utbildade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)