Det upprepade våldet och sociala aktörers roll : En kvalitativ studie om sociala aktörers upplevelser i den hjälp och stöd som erbjuds kvinnor som utsätts för våld i nära relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Författare: Mela Ekberg; Tilde Olsson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att var tredje kvinna runt om i världen någon gång i livet har upplevt våld i sin nära relation och det beskrivs som ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem. För att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor krävs att samhällets myndigheter och organisationer samverkar för att erbjuda utsatta kvinnor stöd och hjälp. Syftet med föreliggande studien är att med fokus på reviktimisering undersöka de sociala aktörernas roll och upplevelser kring det stöd och den hjälp som erbjuds till kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. I denna studie utgörs de sociala aktörerna av anställda vid socialtjänsten samt på kvinnojourer. Det empiriska materialet består av sex semistrukturerade intervjuer och det insamlade datamaterialet analyserades med hjälp av en tematisk analys. Den teoretiska utgångspunkt i föreliggande studie utgöras av rutinaktivitetsteorin som bygger kring att tre kriterier ska uppfyllas för att brott ska kunna begås. Det tredje kriteriet handlar om ett yttre stöd och benämns som kapabla väktare, i denna studie undersöks på vilket sätt sociala aktörernas insatser kan fylla rollen som kapabla väktare. Resultatet visar att kvinnor utsätts för reviktimisering under uppbrottsprocessen och att de sociala aktörernas roll och stöd under denna fas är av stor betydelse för att kvinnan ska lämna sin våldsamma partner. De sociala aktörerna upplever vissa utmaningar i sitt arbete med att stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor, vilket främst sker i första kontakten med kvinnan. Andra svårigheter som beskrivs av informanterna i studien gäller samverkan mellan olika organisationer och myndigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)