Enhetstider

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: OBK Sverige AB är en totalentreprenör från Örebro som bildades 2011. De har idag ca 65 anställda. De har inte kunnat arbeta in så mycket tid som de förväntat sig vid projektet Brf Vingen. Olika moment för projektet kommer att granskas och jämföras med ett av OBKs andra projekt, Kv. Sjukhuset. Enhetstiderna för momenten kommer jämföras med den gamla och den nya listan för enhetstider. Syftet med denna uppsats är att få svar på frågorna nedan.  • Hur stämmer vissa enhetstider som finns i den gamla listan i jämförelse med verkligheten? • Vad kan vara anledningen till att tiderna i vissa fall inte går att hålla? • Hur kommer den nya listan stämma överens med verkligheten? Enhetstiderna för momenten kommer jämföras med Nybyggnadslista 1999 och inte Ombyggnadslista 1999, då båda projekten är nybyggnationer. Dessa listor har getts ut av Byggnads, som är ett fackförbund, tillsammans med Sveriges Byggindustrier.  Litteraturstudier samt intervjuer har utförts för att ta fram information om vad enhetstider är. Intervjuer har gjorts för att få fram enhetstider och mängder för de granskade momenten. För att beräkna hur lång tid det tar att bygga en enhet av ett moment används enhetstider. Målning, gjutning och gipsning är exempel på olika moment och enheterna kan vara kvadratmeter, meter, styck osv. Enhetstiden varierar för olika moment och den multipliceras sedan med den totala mängden för momentet. Då får man fram hur lång tid det är beräknat att ett moment ska ta.  Momenten som granskats för båda projekten är betongstomme, taktäckning och gipsning av innerväggar. För projektet Brf Vingen har också fasadpartier av trä granskats. Resultatet i uppsatsen är att förutsättningen för inarbetning, när man arbetar efter nya listan, vid betongstommen för Brf Vingen ökar medan den för Kv. Sjukhuset minskar. Gipsning av innerväggar ökar, taktäckning minskar och fasadpartierna av trä minskar.  Beroende på olika faktorer i de projekt som granskats så stämmer enhetstiderna i den gamla listan olika bra med verkligheten. Anledningen till att vissa tider inte går att hålla är till exempel brant taklutning, små och trånga utrymmen samt byggnadens utformning. Den nya listan stämmer bättre överens med verkligheten för de granskade momenten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)