RASISM INOM LÄRARUTBILDNING Rasifierade som icke-vita lärarstudenters erfarenheter av rasism inom lärarutbildning

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Författare: Ellen Englund; [2023-06-27]

Nyckelord: rasism; rasifiering; ras; lärarutbildning; lärarstudenter;

Sammanfattning: Lärarutbildningar ska främja demokrati och mänskliga rättigheter men det finns en risk att lärarstudenter av sina utbildningar lär sig rasism som de senare för vidare i sin yrkesprofession. För att bättre förstå hur rasism verkar inom lärarutbildningar undersöker studien rasifierade som icke-vita lärarstudenter och lärares erfarenheter av rasism inom lärarutbildningar och de konsekvenser erfarenheterna medfört. Studenter som rasifieras som icke-vita har ett outsider-within-perspektiv som ger kunskap om rasism inom lärarutbildningarna utifrån en position som aktörer som rasifieras som vita inte har. Empirin samlas genom intervjuer. Teoretiskt ramverk är kritisk rasteori och kritiska vithetsstudier. Genom en tematisk analys framkommer att deltagarna har erfarenheter av en villkorad tillhörighet i en mikroaggressiv miljö, bristperspektiv, rasifiering av språk och en illusion av institutionell färgblindhet och att erfarenheterna medför konsekvenser som internalisering, stress och oro, avhopp samt överlevnadsstrategier (tystnad om erfarenheter och motståndsstrategier). Lärarstudenterna är medvetna om att deras utbildningar (re)konstruerar rasism. Rasism och rasifiering påverkar deras utbildningsvillkor, självbild, hälsa och livsval. För att bättre främja demokrati och mänskliga rättigheter behöver anställda inom lärarutbildningarna få fördjupad förståelse om hur rasism kan (re)produceras trots färgblinda och antirasistiska intentioner

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)