En förskola för alla En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av inkludering och inkluderande arbetssätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka vad förskollärare har för uppfattningar av inkludering och ett inkluderande arbetssätt. Förskolan är en plats för alla barn oavsett förutsättningar och alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Utbildningen ska präglas av alla barnens lika rätt till inflytande och delaktighet. Därav har syftet varit att undersöka hur förskollärare uppfattar inkludering av alla barn med tre väl valda frågeställningar. Dessa undersöker förskollärares uppfattningar av inkludering, vilka faktorer som möjliggör inkludering och ett inkluderande arbetssätt samt vilka anpassningar förskollärare anser behövs för att inkludera alla barn. Studien utgör en kvalitativ fenomenografisk undersökning med intervju som metod för insamlande av empiri. Vi har valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer med intervjufrågor som direkt kopplas till vårt syfte och våra frågeställningar men som ger utrymme för fördjupning och följdfrågor. Nio förskollärare från tre olika förskolor har deltagit i studien. Förskollärarna har varierande åldrar på barngruppen och varierande arbetslivserfarenhet. Resultatet från den insamlade empirin i studien visar att förskollärare har en gemensam uppfattning om inkludering och ett inkluderande arbetssätt. De anser att inkludering är något viktigt som ska genomsyra verksamheten. Vidare visar resultatet att förskollärarna lyfter barnsyn, gemensamma mål, kompetens och samarbete som viktiga faktorer. Förskollärarna beskriver även att förskolans förutsättningar och brist på kunskap kan försvåra det inkluderande arbetet. Resultatet visar på att inkludering är något som diskuteras i förskolorna och att det finns ett aktivt strävandemål för att inkludera alla barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)