En socialt hållbar stadsdel blir till : - en fallstudie om planeringen av den nya stadsdelen Kneippen syd -

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Syftet med föreliggande studie är att analysera hur begreppet social hållbar stadsutveckling fylls med innehåll inom en lokal stadsplaneringskontext. I de södra delarna av Norrköping arbetar nu anställda vid kommunens stadsplaneringskontor med att skapa en ny stadsdel, som givits namnet Kneippen syd. Ambitionen är att skapa en socialt hållbar stadsdel.

Empirisk data är hämtad genom sex kvalitativa intervjuer, observationer vid platsen för Kneippen syd, och efter deltagande vid fyra seminarier med stadsutveckling som övergripande tema.

Resultaten från studien visar att återkommande teman vad gäller socialt hållbar stadsutveckling utgjordes av visionen om en blandad stad med stärkta samband inom staden. De bakomliggande motiven till dessa teman grundar sig i förståelsen av staden som segregerad. Modernistisk stadsplanering bestående av rumsligt separerade stadsdelar framställs som en orsak till varför staden är segregerad. I planerna för Kneippen syd betonas motsatsen till modernistisk stadsplanering som lösningen på problemet med den segregerade staden då blandning beträffande boendeformer, service och fritidsaktiviteter betonas. Skapandet av denna nya stadsdel framstod i hög utsträckning som grundad på definitioner och konstruerade bilder av hur staden bör vara. Detta föranleder ett behov av att reflektera över frågan varför specifika definitioner och bilder av staden väljs framför andra och vilka bilder som väljs bort i denna process.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)