Musik i demensvården

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Demenssjukdomar drabbar i allt högre grad en åldrande population. Med dettaföljer ett antal komplikationer och problemskapande beteenden som påverkaromvårdnaden. Syftet var att undersöka på vilket sätt olika typer av musik kan haen positiv effekt på demenspatienter och därmed underlätta och förbättraomvårdnadsarbetet. Metoden som valdes var en litteraturstudie. Som teoretiskreferensram valdes Katie Erikssons omvårdnadsteori. Analysen resulterade iföljande teman: Effekten av musik vid agiterade beteenden hos demenspatienter,musikens form i omvårdnaden av demenspatienter och musikens effekter vidmåltidssituationer. Resultatet visade att musik kan ha positiv effekt på agiteradebeteenden samt underlätta för födointag vid måltidssituationer. Bäst effekt harmusik som framförs live. Musiken bör också vara anpassad efter varje individsenskilda smak och resultatet bör utvärderas i varje enskilt fall. I diskussionenkonkluderades det bland annat att musik kan antas förbättra välbefinnandet hospatienter med demenssjukdom och därmed underlätta såväl omvårdnadsarbetet förvårdaren som välbefinnandet för patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)