DEMOKRATISKT LEDARSKAP - ÄR DET MÖJLIGT ATT MINSKA PERSONALOMSÄTTNINGEN INOM MCJOBS

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Simon Olsson; [2020-09-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: En effektiv standardisering i franchisingverksamheterna har urholkat medarbetarnasbenägenhet att stanna kvar i sina anställningar. Det har medfört ökade kostnader och det tordedärför finnas ett incitament att införa åtgärder som minskar den ökande personalomsättning.I uppsatsen identifieras de samband som anses påverka personalomsättningen i Mcjobs. Denvisar på ett tydligt motsatsförhållande mellan arbetslogiken i McJobs och det demokratiskaledarskapet. Studien använder sig av fem sekundärkällor som grund, för att tydliggöra detsamband som påverkar personalomsättningen.En tematisk analys används för att skärskåda de faktorer i ett demokratiskt ledarskap som harstörst påverkan på arbetstillfredsställelsen, som i sin tur korrelerar till personalomsättningen.Resultatet innebär att fyra faktorer i demokratiskt ledarskap lyfts fram, medarbetarnasförutsättningar, krav, samarbete och karriärutveckling, med störst betydelse förpersonalomsättningen.Slutligen förs en diskussion huruvida anpassningsansatsen i franchisingskonceptet kanmöjliggöra ett realiserande av dessa fyra faktorer i Mcjobs. Ett sådant genomförande föreslåskunna ske genom att underifrån förändra de förhållanden som skapar den ökadepersonalomsättningen. En förändring torde kräva att i så liten utsträckning som möjligtinverka på kostnads- och effektivitetsperspektivet som gett franchising dess stora framgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)