"White Savior Complex" - En studie om postkoloniala tendenser i Agenda 2030

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Agenda 2030 är en global målsättning satt av FN med syfte att bidra till hållbar utveckling runt i om i världen. Den består av 17 mål som ska uppfyllas av alla FN:s medlemsländer till år 2030. Agendan ska vara för folket och av folket, men min fråga är om de har lyckats med detta i praktiken. Utveckling och utvecklingsarbete har länge kritiserats för att ha ett så kallat ”white savior complex”; att vita människor är nödvändiga för att resten av världen ska bli bättre. Då Agenda 2030 lovar universalism och inkludering, är mitt syfte att undersöka om de har lyckats med detta eller om man kan identifiera ett ”white savior complex” i dokumentet. Med kritisk diskursanalys som metod, kommer jag undersöka Agenda 2030 för att se hur de presenterar olika aktörer i dokumentet; de som har utformat målen, de som ska genomföra målen och objekten för hjälp. Vidare analyseras mina resultat med hjälp av postkolonial teori för att se om dokumentet reproducerar ett så kallat ”white savior complex”. Det hela avslutas i en diskussion kring huruvida en global målsättning ens är möjlig. Studien har påvisat att ett Agenda 2030 reproducerar kolonialistiska tankar med ett ”white savior complex”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)