Sökning: "Agenda 2030"

Visar resultat 1 - 5 av 513 uppsatser innehållade orden Agenda 2030.

 1. 1. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 2. 2. En Jämförelse Av Brännbart Avfall Mellan Två Byggprojekt På Ncc : En fallstudie om hantering av brännbart avfall och dess kostnader samt miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Amin Adel; Armin Roshan; [2022]
  Nyckelord :brännbart material; brännbart avfall; källsortering; fraktioner; sortering; avfallskyltar; ekonomi; miljö;

  Sammanfattning : Idag behöver världen minska utvinningen av jordens resurser på global nivå. FN och världens länder möttes 2015 för att ta fram Agenda 2030, en agenda som bidrar till hållbar utveckling. Med hjälp av Agenda 2030 ska världens länder uppnå ett mål som bidrar till en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Climate governance in a well-ordered world : an analysis of Rawlsian climate justice and the goal of climate action

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Andreas Ekvall; [2022]
  Nyckelord :Rawls’; distributional justice; communitarianism; Agenda 2030; climate justice;

  Sammanfattning : The aspiration of normative theory to conceptualise climate justice is a contested endeavour. At best there are certain agreements about what constitutes distributional justice on a surface level, while it remains challenged whether such conceptualisation is helpful in the realisation of climate justice. LÄS MER

 4. 4. Evaluating Brand Perception Regarding Sustainability through Digital Marketing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Amber Javed; [2022]
  Nyckelord :digital marketing; social media; sustainability; climate change; online media; marketing campaign; fashion brands; brand management; consumer behaviour; brand loyalty; brand image; carbon footprints;

  Sammanfattning : This study evaluates the effect of sustainable business practices on brand perception. Digital marketing is a vital tool for any business, and sustainability is a significant element in brand management and marketing. LÄS MER

 5. 5. Miljömässiga åtgärder i hanteringen av schaktmassor i ett stadsbyggnadsprojekt : En analys om hur branschsamverkan kan bidra till ökad hållbarhet, ekonomisk och samhällsekonomisk lönsamhet

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Paul Allaga; Loay Ali Mohsen; [2022]
  Nyckelord :Partnering; Excavated soil management; Excavation masses; socio-economic benefits and climate savings.; Samverkan; Masslogistikcenter; schaktmassor; Samhällsekonomisk nytta och klimatbesparing;

  Sammanfattning : Agenda 2030, som är en sammanfattande beskrivning av FN:s globala hållbarhetsmål, handlar om att tillsammans kunna hjälpa till att reducera den miljöpåverkan som finns i samhället idag (FN, 2015). En av de branscher som har störst inflytande på växthuseffekten är byggbranschen och därför finns det stor möjlighet här att bidra till en positiv utveckling. LÄS MER