Motivation : En studie om motivation under gymnasietiden hos alpina skidgymnasieelever

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att se hur motiverade alpina skidgymnasieelever är för sitt deltagande i idrotten. ·       Drivs alpina skidgymnasieelever av inre eller yttre motivation? ·       Ändras motivationen från första året till sista året? Metod Denna studie har en kvantitativ ansats för att den ska kunna svara på frågeställningen. En kvantitativ metod används också för att kunna jämföra mätbara enheter. Studien är gjord i samarbete med svenska skidförbundet. Deltagarna i denna studie är elever i årskurs 1-4 på alpina skidgymnasium. Det är 95 elever som deltar i studien av ca 200 skidgymnasieelever. Frågeformulär som ingår i undersökningen är The Sport Motivational Scale- II (Pelletier et al. 2013, s. 329-341) som är översatt till svenska (Johansson, & Olsson 2014). Enkäten innehåller 18 påståenden som täcker sex motivationsformer, tre påståenden inom varje motivations riktning. Resultat Resultatet av undersökningen visade att alpina skidgymnasieelever drivs till största del av en inre motivation. Det har även visat vara en förändring av motivation från första året till sista året. Slutsats Med resultatet som påvisats i denna studie, att skidgymnasieelever drivs av en inre motivation, samt att den yttre motivationen förändras från första till sista året, bör tränare och lärare på skidgymnasium ta detta i beaktning. Vikten av ett självbestämmande klimat har påvisat gynnar idrottarna (Gillet et al. 2009, s. 155-161). Därför bör tränare och lärare förespråka och tillämpa ett självbestämmande klimat i sin pedagogik och lärande.​

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)