Utveckling eller konservatism? - Några nedslag i militära läkemedelslistor och farmakopéer med upptakt i Stormaktstiden.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Jenny Herbertsson; [2018]

Nyckelord: Farmaceut; militärfarmaci;

Sammanfattning: Introduktion: Under den tidiga delen av Stormaktstiden används läkemedel från den örtbaserade (galenistiska) inriktningen. År 1663 bildas Collegium medicum och den första farmakopén ges ut 1686 Pharmacopoeia Holmiensis Galeno-chymica. Bergskollegiet bildas 1637, där framställs kemiska läkemedel (chymica). Greven Carl Gustav Wrangel beordrar en import inför polska kriget 1655. Västmanlands regemente fick en läkemedelsleverans år 1705, en kopia finns bevarad av leveransen. Carl von Linné och hans fältskär Kranert upprättar 1741 läkemedelslistor för att utrusta flottan inför Hattarnas krig. År 1789 beslutas att armé och flotta utrustas med läkemedel enligt förteckning i en serie militärfarmakopéer. År 1676 förliste regalskeppet Kronan utanför Ölands kust, 1980 hittas vraket och 2002 hittas en unik medicinkista. Metod: Råvaror och enkla läkemedel, simplica, vilka listas i Excel. Substansinnehållet i förteckningar avsätts för respektive årtal, vilket ger en grund för en databas. Tillämpningen av Excel-databasen exemplifieras med ett antal läkemedel. Resultat: Andelen paracelsiska läkemedel ligger ganska oförändrat mellan år 1655-1834 på 29-34,7 %, 1871 är andelen 51,7 %. Av de 3 galeniska valda preparaten ökar opium kraftigt från 1789. Kräkrot förekommer först 1741, rabarberrot har en låg förekomst. Av de 3 valda galeniska ämnena ökar bly och kvicksilver högst. Antimon har låg förekomst, förutom 1705. Andelen paracelsiska salvberedningar är högre än de galeniska från 1741. Andelen galeniska plåsterberedningar är övervägande alla årtal förutom år 1837. Diskussion och slutsats: Från 1871 är andelen paracelsiska läkemedel 51,7 %. Nya substanser återfinns likt eter, kloroform och morfin, vilka alla är ett resultat av den rådande kemins utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)