Pecking order i svenska tillväxtföretag -En kvantitativ studie kring finansiering i svenska gasellföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Ett företag kan antingen finansiera sin verksamhet via interntgenererade medel, externa lån eller nyemitterat kapital. Pecking order-teorin beskriver dennahackordning som det internt genererade egna kapitalet som mest föredraget, följt av externaskulder och till sist nyemitterat externt eget kapital som minst föredraget. Tillväxtföretag bidrartill tillväxt i samhället, vilket skapar arbetstillfällen och bidrar till den gemensammaekonomiska välfärden. På grund av nystartade företags bristande historia och eninformationsasymmetri mellan intressenter inom och utanför företag kan det vara svårt förföretag att anskaffa externa medel.Syfte: Denna studies syfte är att undersöka företag som har uppvisat en kraftig organisk tillväxtunder en kort period och hur förhållandet mellan nytt externt och internt kapital har sett ut underfinansieringen av denna tillväxt.Avgränsningar: Studien utgår från svenska gasellföretag under ett år. På grund av kriteriernaför att få gasell-utmärkelsen försvinner flera sorters snabbväxande företag, däribland företagyngre än fyra år.Metod: Frank och Goyal (2003) har varit utgångspunkten i analysen för att testa pecking orderteorinpå svenska tillväxtföretag, med Dagens Industris lista över gasellföretag somurvalskriterium. Studien är en tvärsnittsstudie med kvantitativ data som har hämtats urdatabasen Business Retriever. Ur populationen på 917 gasellföretag har 41 företag valts bortvilket lämnat kvar 876 företag. Det undersökta eventuella sambandet är företags finansiellaunder- eller överskott och ändringen i deras långfristiga skulder under ett år. Testet görs om föratt pröva samtliga variabler i studien. Dessa är branschtillhörighet, soliditet,omsättningstillväxt, ålder, avkastning på eget och totalt kapital, samt omsättning.Resultat och slutsatser: Utifrån en uppdelning av gasellföretag i företag som har ett finansielltunderskott och företag som har ett finansiellt överskott, visar studien på varierande grad avbelägg för pecking order-teorin på svenska tillväxtföretag. Studien finner att för företag med ettfinansiellt underskott kan pecking order-teorin förklara deras finansieringsbeteende. För företagmed ett finansiellt överskott är inte sambandet mellan detta och förändringen i lån lika tydlig.Därför går det inte att utifrån denna studie förklara dessa företags finansiering med peckingorder-teorin.Förslag till fortsatt forskning: Vad händer med gasellföretag åren efter de har blivit utseddaoch varför? Skiljer sig noterade och onoterade snabbväxande företag sig åt ur ett pecking orderperspektivoch i så fall, varför? Vilken påverkan har företags storlek på sannolikheten attpecking order-teorin följs?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)