Förskollärares förhållningssätt till genus i förskolan : Barn och vårdnadshavares inkludering i arbetet med genus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt till genus, det vill säga hur de arbetar med ämnet samt om barn och vårdnadshavare är inkluderade i detta, eller om det enbart är mellan personal. Genus är ett viktigt ämne som berör alla individer, och det är betydelsefullt om barn tidigt får möjligheter att möta och utveckla kunskaper om ämnet. Vår studie utgår från en kvalitativ metod där vi intervjuar nio förskollärare för att synliggöra deras synsätt och arbete med genus. Till analysen sorteras och kategoriseras respondenternas svar för att kunna se likheter och skillnader. I resultatet visades att samtliga respondenter hade liknande syn på genusarbete och hur de förhåller sig till detta. Begreppet jämställdhet och hur förskollärare tilltalar barnen förekommer mest i resultatdelen. Det framkom att förskollärarna använder sig av olika metoder både formella och informella möten för att göra vårdnadshavarna delaktiga i genusarbete. Det visades även att förskollärarna står inför olika utmaningar bland annat vårdnadshavares åsikter om traditionella könsroller. Resultatet visar på att det är viktigt med kommunikation med barn och vårdnadshavare samt reflektion och observation i arbetslagen, för att kunna se vad som behövs utvecklas och förändras. Undersökningen visar på att förskollärarna har kunskaper om ämnet, men att det behövs stöd i hur de konkret ska arbeta med det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)